Referencie

Kde ste nás mohli vidieť/počuť?

Televízia/video:

Rozhlas:

Prezentácie, podujatia, súťaže:

     Napísali o nás:

Prezentácie na školách:

Z názorov učiteľov:

  • „Ďakujem za peknú prezentáciu chemickej hry, ktorá naozaj hravou a zábavnou formou vťahuje žiakov do poznávania značiek a tajov tvorby zlúčenín. Deti hra zaujala a hodinu určite spestrila a oživila.“
    – RNDr. Alena Košiarová, Gymnázium Metodova 2, Bratislava, SR
  • „Hra ChemPlay je výbornou didaktickou pomôckou pre základné školy, pretože deti sa hrou učia tvoriť názvy a vzorce zlúčenín a taktiež si utvrdzujú názvy chemických prvkov. Hru v jej variantoch (Začiatočník, Pokročilý, Expert) je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny (motivačná, expozičná, fixačná, diagnostická), čo zvyšuje jej možnosti efektívneho využitia vo vyučovacom procese. Hrou deti získavajú emocionálny zážitok, ktorý pomáha lepšiemu zapamätaniu učiva.“
    – Mgr. Harvanová Lenka, Základná škola Beňovského 1, Bratislava, SR
  • „Hru ChemPlay hodnotím vysoko pozitívne. Je výborná na precvičenie si názvoslovia anorganických zlúčenín. Ako jej bonus vnímam pohľad na názvoslovie „z druhej strany“, t.j. nie len bezduché pomenovávanie vzorcov (a naopak), ale aj využívanie nadobudnutých poznatkov o atómoch, postavení prvkov v PSP a vlastností prvkov. Hra podporuje analytické a kombinatorické myslenie žiakov, aj ich pozitívny vzťah k chémii.“
    – Mgr. Michal Malík, SŠ Novohradská – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická, Bratislava, SR